News and Updates

भ्याट दर्ता कि प्यान दर्ता? by barunlama | Sep 8, 2017 | News Updateभ्याटमा समेत दर्ता हुने कि प्यानमा मात्र भन्ने धेरै स-साना व्यवसायीहरुलाई द्विविधा भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी दर्ता सम्बन्धिजिज्ञासाहरु यो लेखमा समाधान गर्न प्रयास गरिएको छ। भ्याट नम्बर र प्यान...