Company registration and renewal

Company Name Approval, Documentation (MOA & AOA Preparation), Online Documents Submission, Assist in Documents verification, Assist in VAT/PAN Registration, 90 days Documents Preparation & Submission, Annual Documents Submission at OCR, Changes in Company Documents (if any)                

VAT/Education/Health Tax Accounting

Record Keeping of Monthly Sales Bills and Purchase Bills, Record Keeping of Monthly Stock, Online VAT/Education Tax/Health Tax Submission

Business Consultancy

Preparation of Company Policies, Yearly Business Strategy Preparation, Target Setting and Regular Follow up, Performance Evaluation, System Implementation

Monthly computerised accounting

Record Keeping of Day to Day Financial Transactions, Weekly/Monthly/Quarterly/Half Yearly and Yearly Financial Report Preparation, MIS Report Preparation

Training on Real Business Accounting & Reporting

Training on Computerized Accounting Software, Training on Practical Business Accounting, Training on Policy Making and Implementation

Part time Accounting

Record Keeping of Day to Day Financial Transactions, Weekly/Monthly/Quarterly/Half Yearly and Yearly Financial Report Preparation, MIS Report Preparation

भ्याट दर्ता कि प्यान दर्ता?

भ्याट दर्ता कि प्यान दर्ता?

भ्याटमा समेत दर्ता हुने कि प्यानमा मात्र भन्ने धेरै स-साना व्यवसायीहरुलाई द्विविधा भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धी दर्ता सम्बन्धिजिज्ञासाहरु यो लेखमा समाधान गर्न प्रयास गरिएको छ। भ्याट नम्बर र प्यान नम्बरमा के फरक छ? भ्याट नम्बर र प्यान नम्बर भनेको फरक फरक नम्बर होइन।प्यान...

स्थानीय सरकारलाई ११ शीर्षकमा कर निर्धारण गर्न छुट

स्थानीय सरकारलाई ११ शीर्षकमा कर निर्धारण गर्न छुट

स्थानीय सरकारले खानेपानी, धारा, पोखरी र घाट, बिजुली, टेलिफोन, वातावरण फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाई र ढल व्यवस्थापनमा अतिरिक्त शुल्क लगाई कर उठाउन पाउने भएको छ । सरकारले हालै तयार पारेको स्थानीय तहबाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको...

Facebook